نمونه پروژه ها :

  1. پروژه برج آرشا از شرکت آرمان سبز کیش
  2. پروژه آرش از شرکت میکا واقع در جردن
  3. پروژه ساختمان میکا از شرکت میکا واقع در محله دروس
  4. پروژه چهل باغ فرشته از شرکت تراز پی ریز
  5. پروژه شرکت شهرک سازان واقع در خیابان سمیه
  6. پروژه های شرکی ایپک در بخارست و فرشته (با ارتفاع 90 متر)
  7. پروژه ساختمانی پرنیان در خیابان الف